Thursday, July 14, 2005

میترا

من ميترا با سارا دوست صميمی هستيم که حدودا 3 سال پيش با دوتا دوست ازدواج کرديم بنام پرويز و محب . بهمين خاطر رفت و آمد ما زياد بود و هر هفته با هم بوديم. و معمولا شوخی های ناموسی هم زياد با هم می کرديم . من و سارا در مورد شوهر هايمان زياد با هم شوخی می کرديم و اينکه چطور مثلا ديشب با هم سکس داشتيم ، و يا در مورد شوهر يکديگر و نحوه سکس آن بحث می کرديم . فيلم های نيمه سوپر که صحنه های زيادی هم داره رو خيلی راحت با هم نگاه می کرديم . يه شب نشسته بوديم و ماهواره داشت فيلم نيمه می داد و سارا بين محب و پرويز خوابيده بود و داشتند فيلم نگاه می کردند که من رفتم آجيل اوردم و گذاشتم وسط . محب ( شوهر سارا ) گفت ميترا بيا ببين چه فيلم قشنگيه . منم گفتم که خوب معلومه که قشنگه ، وگر نه شما مرد ها مجبور نبوديد که حمال گوشت اضافی برای ما زنا باشيد ، و همه خنديدند . بعد من رفتم اينتر نت کار کنم... که همه رو صدا کردم و گفتم ببينيد که اينجا چه خبره .همه اومدند پرويز خواست که به قسمت عکس ها بره که سارا زد بدستش و گفت خجالت هم خوب چيزيه و پرويز هم بلند شد که با شوخی سارا رو بزنه و سارا فرار کرد رفت تو حال و پرويز هم افتاد دنبالش و ديگه من متوجه چيزی نشدم . محب هم گفت بزار يه داستان سکسی بخونيم . من و محب با هم خونديم و بعد بسراغ قسمت دوستيابی رفتيم و من گفام تو رو خدا نگاه اين بد بختها چقدر با زحمت دنبال يه دوست خوب هستند و خنديدم . محب دستوش گذاشت رو رون پام و گفت بريم عکساشو نگاه کنيم . گفتم بده و محب به حال اشاره کرد برگشتم و با کمال تعجب ديدم سارا داره کیر پرويز رو ساک ميزنه و محب لبخندی زد و من و بوسيد منم ادامه دادم و يک دفعه محب محکم دستشو کرد تو کسم و منو انداخت رو تخت من همونطور که دراز کشيده بودم ديدم سارا با کیر پرويز مشغوله ، منو که ديد کیر پرويزو در آورد و در همون حال که چشمش به من بود شروع به ليسيدن کیرش کرد ، منم در همون حال پاهام ازهم باز کردم و بردم بالا تا اونم ببينه که شوهرش چه حرفه ای داره کس منو می ليسه . محب لخت شد و شروع کرد به کردن منو ،در همين حين هم من داشتم داد می زدم و صدای پرويز هم از اونور بلند شد و معلومه که سارا ول کن کیرش نبود و شروع کرد به در آوردن لباسهاش و پرويز هم لخت شد من که ديگه داشتم از شدت هيجان می مردم داد زدم منو بکن ، سريعتر بکن . پرويز سارار رو بغل کردد و آورد رو تخت پبش ما و گذاشتش اونور تخت و هر کدوم از يک طرف تخت مشغول کردن و گائيدن زن ديگری شدند بطوری که صورت منو سارا پيش هم بود و من شروع کردم به مکيدن لب سارا . يه دفه پرويزکیرش را از کس سارا در آورد و اومد بالای سر من و کرد تو دهنم. ديگه داشتم می مردم دو تا کیر مرد ، دوتا مردی که خيلی دوستشون داشتم ، داشتند منو سرويس می کردند . منم داشتم داد می زدم و هيچی اونجا نبود بجز خوشی . بعد از چند لحظه سارا اومد و شرو کرد به ليسيدن کس من ، ديگه اوج هيجان بود يه کیر تو دهنم ، يه کیر تو کونم و يه لب داغ داشت چوچوله منو حسابی می ليسيد . سارا طوری خم شده بود روی من که که کسش بالای صورت من بود و داشت کسم رو می ليسيد . بعد از يه مدت پرويز کیرش رااز دهن من در آورد و کرد تو کون سارا که يه هو سارا شروع کرد به داد زدن ، و منم شروه کردم به ليسيدن کس سارا . و از نزديک می ديدم که کیر پرويز تو کون سارا می ره و در مياد خيلی بهم حال می داد . محب هم کیرش رو در اورد و شروع به گائيدن دهن سارا کرد و سه تايی بجون سارا افتاديم . سارا که حسابی به ارگاسم رسيده بود حسابی تو دهنم ترشح کرد و مزه داغ اون آبش تو دهن بود . که يه هو محب آومد بالای سرم و کیرش رو با فشار کرد تو دهنم و انگار تمام آب بدنش داشت می رفت تو دهنم ، پرويز هم که مشغول جر دادن کون سارا بود کیر شو در آورد و کرد تو دهن سارا طوری که از گوشه دهن سارا آب پرويز می زد بيرون .صبح که بيدار شدم ديدم لخت تو بغل پرويز خوابيدم . از اون موقع به بعد ما هر ماه دو بار اين فانتزی رو داريم که بسيار لذت بخش است .

3 Comments:

Blogger johneyprehiem72505760 said...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

12:11 AM  
Blogger megangonzo4356 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com

5:57 AM  
Blogger mandylando46024461 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

1:02 PM  

Post a Comment

<< Home